Betegszallítási jogszabályok
19/1998. (VI. 3.) NM rendelet a betegszállításról
(a betegszállítás szakmai szabályai)
(hatályos 2015. 03. 21 - )

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. §-a (2) bekezdésének g) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:
1. § E rendelet hatálya kiterjed minden, Magyarország területén végzett betegszállításra és az e tevékenységet végző szervezetekre és személyekre.
2. § E rendelet alkalmazásában
a) betegszállítás: az Eütv. 97. § (1)-(3) bekezdésében foglalt esetekben a betegnek
aa) a beteg otthona szerint illetékes területi,
ab) a beutaló szolgáltató telephelye szerint illetékes, vagy
ac) a progresszív ellátás során magasabb szintű ellátást végző legközelebbi
egészségügyi intézménybe, illetve ezen egészségügyi intézményből a beszállított beteg kezelését, vizsgálatát, valamint sürgősségi ellátását követően otthonába történő szállítása;
b) a beteg otthona: ahol a beteg életvitelszerűen tartózkodik, továbbá amennyiben az egészségügyi szolgáltatótól történő elbocsátásakor a kezelőorvos szakvéleménye szerint a beteg otthonában történő gondozása vagy felügyelete szükséges, a gondozást, illetve felügyeletet vállaló személy lakóhelye, illetve az ezt végző intézmény;
c) betegszállítási tevékenységet végző szervezet: az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) által külön jogszabály szerint kiadott működési engedéllyel (a továbbiakban: működési engedély) rendelkező betegszállításra feljogosított szervezet;
d) betegszállítási tevékenységet végző személy: a c) pontban foglalt szervezetek tevékenysége során a beteg szállításában közreműködő személy;
e) betegszállítás kúraszerű kezelésre: a betegszállításra jogosító kúraszerű kezelésről külön jogszabály rendelkezik;
f) ügyeleti időben végzett betegszállítás: a betegszállító szolgáltató által hétköznap este 22:00 óra és reggel 06:00 óra között, valamint ünnep- és munkaszüneti napokon végzett betegszállítási feladat;
g) betegszállító szolgáltató szállítási kapacitása: a szolgáltató által üzemeltetett és működési engedéllyel rendelkező - legalább 4+1 és legfeljebb 8+1 fő szállítására alkalmas - közúti betegszállító gépjárművek összessége;
h) betegszállító gépjármű: Az 5. számú melléklet szerinti, a betegszállító tevékenységre utaló, sorszámozott emblémával (a továbbiakban: embléma) ellátott, az 1. számú melléklet II/B. pontjában meghatározott gépjármű, mely betegszállítási tevékenységet végez. A betegszállító gépjárművel esik egy tekintet alá a közúti közlekedés szempontjából a megkülönböztető jelzéssel felszerelt mentőjármű, amennyiben az 5. számú melléklet szerinti emblémával van ellátva, és betegszállítási feladatot lát el.
2/A. § Az 5. számú melléklet szerinti emblémát a betegszállítási tevékenységet végző szervezet számára a működési engedély kiadásakor az ÁNTSZ biztosítja. Az ÁNTSZ a kiadott emblémáról, továbbá a hozzá tartozó betegszállító gépjármű érvényes rendszámáról, forgalmi engedély számáról és a betegszállító gépjármű típusáról nyilvántartást vezet.
2/B. § A betegszállítás tekintetében területi ellátásra kötelezett az a szolgáltató - figyelemmel az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 33. § (6) bekezdésében foglaltakra -, amelynek a területén a biztosítottnak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti lakóhelye vagy tartózkodási helye van.
3. § (1) Betegszállítási tevékenység végzésére annak a szervezetnek adható engedély, amely rendelkezik az 1. számú mellékletben foglalt személyi és tárgyi feltételekkel.
(2) A működési engedélyben rögzíteni kell
a) a betegszállító szervezet és állomás adatait,
b) a betegszállítási tevékenység végzésére jogosult szervezet a 4. §-ban foglalt feladatok közül melyek végzésére jogosult,
c) a szállítási feladatok ellátását biztosító betegszállító gépjármű azonosítására szolgáló adatokat (érvényes rendszám, forgalmi engedély száma, a gépjármű típusa, az egyszerre szállítható beteg személyek száma), az egyes gépjárművek gyártásának időpontját, a rögzített ülések számát,
d) a működési terület közigazgatási határait, valamint a rendelkezésre állás időtartamát.
(3) A betegszállítási tevékenységre jogosító működési engedély alapján nem végezhető közúti közlekedési szolgáltatás.
(4) Az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) országosan irányítja az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban: OEP) kötött finanszírozási szerződéssel rendelkező betegszállító szervezetek tevékenységét. Ennek keretében végzi a betegszállítási feladatok 6. § (2) bekezdése szerinti felvételét, az illetékes betegszállító szervezet felé való továbbítását, a feladat teljesítésének folyamatos követését. A finanszírozási szerződéssel rendelkező betegszállító szervezetek a rendelkezésükre álló kapacitásokat az OMSZ által megadott időszakonként jelentik.
(5)
4. § (1) A betegszállítás a sürgősség igénye szerint lehet
a) 6 órán belüli,
b) 24 órán belüli,
c) meghatározott időpontra kért, illetve tervezett időpontokban történő ismétlődő
betegszállítás.
(2) A betegszállítás a kíséret igénye szerint lehet
a) betegkísérő közreműködését igénylő,
b) kíséretet nem igénylő
betegszállító gépjárművel teljesítendő betegszállítás.
(3) A betegszállítás az alkalmazott betegszállító gépjármű szerint lehet
a) mentőkocsival,
b) fekvőbeteg-szállító kocsival,
c) ülőbeteg-szállító kocsival
teljesítendő betegszállítás.
(4) A betegszállítás a végrehajtás módja szerint lehet
a) egyedi,
b) más betegekkel együttes
szállítás.
4/A. § A betegszállító szervezet saját maga vagy megbízottja útján folyamatos ellátás biztosítására kötelezett. Ha a betegszállító szervezet más betegszállító szervezet közreműködésével biztosítja a folyamatos működését, akkor a feladatot átadó betegszállító szervezet köteles írásban megállapodást kötni a területi ellátási kötelezettség átvállalásáról és az átvállalás időtartamáról a feladatot átvállaló másik betegszállító szervezettel, és erről tájékoztatni az OMSZ-ot, az OEP-et, valamint az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt.
5. § (1) Ülőbeteg-szállító kocsival az a beteg szállítható, aki
a) megfigyelést nem igényel, illetve szállítása során betegkísérő közreműködése az orvos rendelése alapján szükséges és
b) tiszta tudatú, és
c) segítséggel (lépcsőn is) járóképes, és
d) egészségi állapota nem indokolja a fekvő helyzetben történő szállítást, és
e) 14 éven felüli, illetve, ha 14 éven aluli a szülő (gondozó) kíséri.
(2) Fekvőbeteg-szállító kocsival az a beteg szállítható,
a) akinek szállítás közbeni megfigyelése nem szükséges, és
b) akinek mozgatása csak betegkísérő közreműködésével biztosított, és
c) aki a 14. életévét betöltötte, illetve 14 éven aluli a szülő (gondozó) kíséretével.
(3) Mentőkocsival fekvő- és ülőbeteg egyaránt szállítható.
(4)
(5) Amennyiben a betegszállítást végző szervezet az adott időben nem rendelkezik valamennyi szállítási feladatának teljesítéséhez szükséges kapacitással, elsősorban a sürgősebb szállítási feladatokat kell teljesíteni. Ez esetben a szállítás késedelmes megkezdésének várható időpontjáról a megrendelő orvost és/vagy a beteget értesíteni kell.
(6) Csak azon betegek ügyeleti időben végzett hazaszállítása rendelhető el,
a) akik
aa) ügyeleti időben végzett vizsgálatra,
ab) meghatározott időben végzendő kúraszerű kezelésre (pl. művesekezelés), vagy
ac) 24 órát üzemelő diagnosztikai vizsgálatra (pl. CT, MRI), kezelésre
lettek beszállítva, vagy
b) akik sürgősségi ellátás keretében kerültek ellátásra.
6. § (1) A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegszállítást csak az egészségbiztosítási jogszabályok alapján beutalásra jogosult orvos rendelése alapján lehet teljesíteni. A rendeléskor az orvos határozza meg, hogy a betegszállítási tevékenységet végző szervezet a 4. §-ban foglaltak közül milyen módon végezze a szállítást.
(2) A betegszállítást az orvos vagy az általa kijelölt egészségügyi dolgozó rendeli meg. A megrendeléskor közölni kell:
a) a beteg nevét, életkorát, TAJ-számát,
b) 14 éven aluli beteg esetén a szülői (gondozói) kíséret igényét,
c) a szállítást indokoló, illetve a szállítás szempontjából lényeges kórismét, valamint a betegszállítás megkezdésének e rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti idejét és körülményeit (ülve, fekve stb.), valamint azt, hogy a betegszállítás mentő(szak)ápolói kíséretet nem igényel,
d) a betegfelvétel és a betegátadás helyét,
e) saját nevét, telefonszámát és a megrendelő orvos nevét és orvosi bélyegzőszámát.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakat követően a megrendelő orvos kitölti a 2. számú melléklet szerinti adattartalommal a betegszállítási utalványt, amelyet a beteg vagy hozzátartozója átad a helyszínre érkező, betegszállítási tevékenységet végző személynek.
(4) A kúraszerű kezelésre történő betegszállítást megrendelő orvosnak a szállítás megrendelése, illetve ütemezése előtt a betegszállítási tevékenységet végző szervezettel és a kezelést végző egészségügyi intézménnyel egyeztetnie kell. Ebben az esetben a beteg szállítását megrendelő orvos - a betegszállítási utalvány első alkalommal történő kitöltése mellett - a kezelés első időpontjára vonatkozóan a 2. számú melléklet szerinti adattartalommal és időpont feltüntetésével rendelhet szállítást. A további szállítások megrendelése és a 4. számú melléklet szerinti kúraszerű kezelésre történő betegszállítás kiegészítő utalványának kitöltése a kezelést végző intézmény orvosának a feladata.
A kezelési, illetve szállítási időpontok módosítása, bármely okból történő megváltozása esetén az információval rendelkező fél a másik két érintett felet haladéktalanul értesíteni köteles.
(5) Amennyiben a betegszállítás rendelésének tényét ismerő személy tudomására jut, hogy a beteg a helyszínről eltávozott, vagy más módon elszállították, erről haladéktalanul értesítenie kell a betegszállítási tevékenységet végző szervezetet.
 (6) A beteg használatában lévő, könnyűszerkezetű, összecsukható kerekesszéket orvos vagy az általa kijelölt egészségügyi dolgozó megrendelése alapján a betegszállító gépjárműben a beteggel együtt, megfelelő rögzítés biztosításával el kell szállítani.
7. § A betegszállítást végző személy azonnal értesíti az OMSZ Irányító Csoportját, amennyiben a beteg állapotának szállítás közbeni rosszabbodása miatt mentés szükségességét vélelmezi. A segítség megérkezéséig köteles a tőle elvárható beavatkozásokat megtenni, majd a mentőegység vezetőjének utasításai szerint eljárni.
8. § (1) Minden működési engedéllyel rendelkező betegszállítási tevékenységet végző szervezet elérhetőségét (telefonos és elektronikus elérhetőség) be kell jelenteni az OMSZ-nak.
(2) Amennyiben tömeges baleset vagy katasztrófa indokolja, az OMSZ Irányító Csoportja az (1) bekezdés szerinti betegszállítási tevékenységet végző szervezetek aktív betegszállító gépjárműveit riasztja. A riasztott szervezet köteles az OMSZ riasztása szerinti helyszínre kivonulni és a kárhelyparancsnok utasításai szerint eljárni.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatos költségek megtérítéséről az OMSZ által igazolt részletes költségkimutatás alapján a betegszállítást végző szervezet részére az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.
9. § (1) A 6. §-ban foglaltaktól eltérően bárki jogosult betegszállítást rendelni, amennyiben arra nem a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 17. §-a keretében kerül sor.
(2) Az (1) bekezdés szerinti rendeléskor a betegszállítást végző szervezet által kért adatokat kell közölni.
(3) A betegszállítást végző szervezet a megrendelőt a rendelés felvétele során tájékoztatja a betegszállítás várható költségeiről.
(4) A betegszállítást végző szervezet az (1) bekezdés szerinti szállítást az egészségbiztosítási jogviszony keretében végzett szállításon felüli kapacitása terhére teljesíti.
10. § (1) Az egészségügyi intézménynek a beteget 10 percen belül át kell venni vagy - amennyiben a beteget nem tudja ellátni - dönteni kell a továbbszállításáról.
(2) Felvétel esetén át kell venni a szállítás során keletkezett veszélyes hulladékot is.
(3) A beteg váladékával szennyeződött, valamint a fertőző beteg szállítását végző szállító járművet a beteg átadását követően fertőtleníteni kell.
(4) A beteg szállításáról ki kell tölteni a 3. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazó adatlapot. Ha az egészségügyi intézmény a beteget nem tudja fogadni, ugyanazon betegszállító gépjárművel való továbbszállítás esetén a betegszállító a 3/a. számú melléklet szerinti adatlapot is kitölti. Ha a továbbszállítást más betegszállító gépjármű végzi, a továbbszállítást megrendelő orvos új betegszállítási utalványt tölt ki.
11. § (1) Ez a rendelet 1998. július 1-jén lép hatályba.
(2) Annak, aki a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló 15/2011. (IV. 27.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépésekor az R. hatálybalépését megelőzően hatályos feltételek alapján végez betegszállító gépkocsi-vezetőként vagy betegszállításban betegkísérőként betegszállítási tevékenységet, az 1. számú melléklet I. Személyi feltételek 1. és 2. pontjában foglalt, az R. 1. mellékletével megállapított követelményeknek 2011. október 1-jétől kell megfelelnie.
(3) Az R. hatálybalépésekor finanszírozási szerződéssel rendelkező betegszállító szolgáltatónak az 1. számú melléklet II. Tárgyi feltételek II/B. pont 1. pontjában foglalt, az R. 1. mellékletével megállapított, az ülőbeteg-szállító kapacitással rendelkező szállító gépjárművének férőhely-kapacitására vonatkozó követelményt akkor kell teljesítenie, amikor a használatában lévő 7-nél kevesebb férőhellyel rendelkező jármű kötelező cseréjére kerül sor, legkésőbb azonban 2013. január 1-jéig.
(4) Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 6/2013. (I. 18.) EMMI rendelettel megállapított
a) 1. számú melléklet 11/B. 1. pont b) alpontjában,
b) 1. számú melléklet II/B. 1. pont c) alpontjában,
c) 1. számú melléklet II/B. 2. pontjában,
d) 1. számú melléklet II/B. 2. pont a) alpontjában
foglaltakat a 2014. január 1-jét követően beszerzett betegszállító gépjárművek esetén kell első ízben alkalmazni.